FINANSIELT OVERBLIK

OMSÆTNING

EBITDA RECURRING

NETTORENTEBÆRENDE GÆLD

REGNSKABER

Som følge af salget af SBS Friction med virkning fra 7. januar 2021 præsenteres divisionen i resultatopgørelsen alene som ”ophørende aktivitet” og i balancen som ”aktiver bestemt for salg” og ”forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg”. Sammenligningstal for resultatopgørelsen er tilrettet.

RESULTATOPGØRELSE 
SBS Groups resultater i 2020 blev præget af meget vanskelige markedsforhold med Covid-19 nedlukninger og restriktioner, faldende bilkørsel i Europa, hård priskonkurrence og udfordrede forsyningslinjer fra især Kina. 

Omsætningen – som alene vedhører SBS Automotive – faldt på den baggrund 14% til DKK 455 mio.  

Som følge af det lavere salg og forskydninger over mod kunder og produkter med lavere marginer faldt SBS Automotives driftsresultat før af- og nedskrivninger og særlige poster (EBITDA) til DKK 24 mio. mod DKK 41 mio. i 2019. Koncernens driftsresultat før af- og nedskrivninger og særlige poster blev på den baggrund DKK 10 mio. mod DKK 29 mio. i 2019.

Efter særlige poster på DKK 4 mio. til reorganisering blev EBITDA DKK 6 mio. mod DKK 25 mio. i 2019.    

Af- og nedskrivninger beløb sig til DKK 12 mio. mod DKK 12 mio. i 2019, og resultatet af primær drift (EBIT) blev herefter et underskud på DKK 6 mio. mod et overskud på DKK 13 mio. i 2019. Finansielle poster, netto udgjorde DKK -28 mio. mod DKK -24 mio. i 2019, og resultatet af fortsættende aktiviteter blev et underskud på DKK 30 mio. efter skat mod DKK -10 mio. i 2019. 

Resultatet efter skat af ophørende aktiviteter – SBS Friction – blev DKK 17 mio. mod DKK 15 mio. i 2019. På trods af udfordringer fra Covid-19 havde SBS Friction et stærkt år med god vækst i afsætningen til både de frie eftermarkeder og OEM-kunder.    

Årets resultat blev herefter et underskud på DKK 12 mio. mod et overskud på DKK 5 mio. i 2019.  

PENGESTRØMME 
Pengestrømmene fra driften var positive med DKK 38 mio., mens de var negative med DKK 74 mio. i 2019. Den markante forbedring skyldes især den løbende indsats for at nedbringe lagre af let omsættelige handelsvarer. Desuden var der en beskeden positiv effekt fra moms, A-skat mv. for et samlet beløb på DKK 4 mio., som først afregnes i 2021 pga. Covid-19 fristforlængelser.

EGENKAPITAL 
Egenkapitalen er fortsat negativ efter de betydelige nedskrivninger på de solgte Notox-aktiver i 2009 og 2015. Egenkapitalen ultimo året var DKK -155 mio. kr. mod DKK -145 mio. i 2019, svarende til en soliditet på -31,6% mod -27,4% i 2019. Ændringen skyldes årets underskud. De senere års mindre forbedringer af egenkapitalen blev dermed bremset af Covid-19 effekterne på indtjeningen i 2020.

LIKVIDITETSBEREDSKAB OG FINANSIERING
SBS Group indgik i 2017 en finansieringsaftale med koncernens pengeinstitutter. I juni 2019 blev aftalen forlænget med 2 år. Som følge af salget af SBS Friction er der foretaget en justering af finansieringsaftalen i februar 2021. Finansieringsaftalen løber uændret frem til 1. april 2022, hvorefter den skal genforhandles. De finansielle  og ikke-finansielle vilkår (covenants) er suspenderet i 2021 med undtagelse af et vilkår for CAPEX. Herudover er det aftalt, at der ikke udloddes udbytte i de tre år finansieringsaftalen løber.

Under Covid-19 krisen i 1. halvår 2020 stillede bankerne midlertidigt ekstra kreditter til rådighed. Disse kreditter blev afviklet i 2. halvår 2020, hvor SBS Group styrkede likviditeten. Den nettorentebærende gæld var ved årets udgang DKK 467 mio. mod DKK 473 mio. i 2019. Faldet skyldes primært, at det lykkedes at reducere arbejdskapitalbindingen i lagre. Den nettorentebærende gæld svarede til 46 x driftsresultatet før af- og nedskrivninger og særlige poster (EBITDA). 

Det finansielle beredskab var ved årets udgang DKK 25 mio. og bestod altovervejende af uudnyttede trækningsfaciliteter i koncernens pengeinstitutter. Det finansielle beredskab vurderes at være tilstrækkeligt til at finansiere de planlagte aktiviteter i 2021. 

MODERSELSKABET
Moderselskabets resultat før skat udgør DKK -93 mio. kr., hvoraf DKK 81 mio. kr. kan henføres til nedskrivning af kapitalandelene knyttet til SBS Automotive-divisionen. Nedskrivningen er baseret på den årlige nedskrivningstest, som er understøttet af en ekstern værdiansættelsesrapport udarbejdet til SBS Group i forbindelse med ledelsens sondering og afsøgning af interesse for konsolidering blandt leverandørerne i det frie eftermarked samt den generelle udvikling på SBS Automotive-divisionens markeder. 

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Salget af SBS Friction 
SBS Group overdrog den 7. januar 2021 SBS Friction og dens produktionsejendom i Svendborg til italienske Brembo Group SpA, en globalt førende producent af bremsesystemer. Salgsaftalen blev indgået den 17. november 2020, og salget blev enstemmigt godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i moderselskabet, Scandinavian Brake Systems, den 17. december 2020. 

Salgsprisen på DKK 300 mio. (enterprise value) medfører en regnskabsmæssig avance på DKK 152 mio., i koncernregnskabet som vil blive indtægtsført under ”Resultat af ophørende virksomhed” i 2021, hvor kontrollen overgår til Brembo. Som tidligere oplyst har SBS Group i januar 2021 anvendt hele provenuet fra salget til at nedbringe koncernens rentebærende gæld, som ved udgangen af januar 2021 beløb sig til ca. DKK 207 mio. mod DKK 467 mio. ultimo 2020. Efter indregning af avancen vedrørende salg af SBS Friction primo januar 2021 udgjorde koncernens og moderselskabets egenkapital henholdsvis DKK -3 mio. og DKK 100 mio.