FINANSIELT OVERBLIK

OMSÆTNING

EBITDA RECURRING

NETTORENTEBÆRENDE GÆLD

FORORD

2020 blev et specielt og begivenhedsrigt år for SBS Group. På den ene side gennemførte vi et rigtig vellykket salg af SBS Friction til overtagelse den 7. januar 2021, og den gode pris har gjort det muligt at tage et afgørende livtag med SBS Groups høje, rentebærende gæld. På den anden side blev vores fortsættende aktivitet, SBS Automotive – trods flere gode, strategiske og produktivitetsfremmende initiativer – hårdt ramt af Covid-19.   

Resultatmæssigt levede vi op til de forventninger, vi meldte ud i halvårsrapporten. SBS Friction fik sit bedste resultat nogensinde, mens SBS Automotive mærkede følgerne af pandemien i form af mindre bilkørsel, nedlukninger af værksteder, restriktioner på handel med autoreservedele og pres på leverancer fra Asien.  

Opgjort på direkte sammenlignelig basis fik SBS Group en omsætning på DKK 593 mio. og et driftsresultat (EBITDA, recurring) på DKK 48 mio. De tal kan man imidlertid ikke genfinde i hoved- og nøgletalsoversigten på side 5. Som følge af salget den 7. januar 2021 er SBS Friction i regnskabet flyttet ned til linjen ”Resultat efter skat af ophørende aktiviteter, ” hvor SBS Friction bidrager med DKK 17 mio. Den rapporterede omsætning og driftsresultatet i SBS Group omfatter alene SBS Automotive og moderselskabet, og SBS Groups driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA recurring) faldt i 2020 til DKK 10 mio. Det skyldes dels pandemiens effekt på SBS Automotive og dels stigende udgifter i moderselskabet til strategiske projekter, ikke mindst salget af SBS Friction. 

Årets resultat blev et underskud på DKK 12 mio., inklusive bidraget fra SBS Friction. 

Den rigtige ejer 
Under salget af SBS Friction forfulgte vi to mål. Det ene var at opnå den højest mulige pris, og det andet var at sikre virksomheden det rigtige nye hjem. Med salget til italienske Brembo, verdens førende producent af bremsesystemer, opfyldte vi begge mål.

Brembo var før salget en stor kunde og vigtig samarbejdspartner for SBS Friction, og derfor havde Brembo de bedste forudsætninger for at vurdere – og realisere – potentialet i SBS Frictions teknologi og markedsposition. Brembo er en stærk, global koncern med snart sagt alle betydende bil- og motorproducenter på kundelisten, så de kan åbne mange døre for SBS Friction. Og selv om Brembo har fabrikker på flere kontinenter, så har de ikke et site, der kan det samme som SBS Friction inden for udvikling og fremstilling af bremsebelægninger. Derfor viderefører Brembo hele operationen i Svendborg.

Salget er dermed en optimal løsning for SBS Group, SBS Frictions medarbejdere samt byen Svendborg. Salgsprisen på DKK 300 mio. udløser en avance på DKK 152 mio., som vi indtægtsfører i koncernregnskabet 2021, hvor kontrollen overgår til Brembo.

Nedbringelse af gælden
SBS Group har i flere år haft negativ egenkapital efter de store nedskrivninger på de frasolgte Notox-aktiver i 2010 og 2015. Selv om det i de senere år – dog ikke i 2020 – er lykkedes at genoprette noget af den tabte egenkapital, var egenkapitalen ved udgangen af 2020 fortsat negativ med minus DKK 155 mio. Det svarer til en indre værdi pr. aktie på minus DKK 48,4. Efter indregning af avancen på DKK 152 mio. fra salget af SBS Friction udgjorde koncernens egenkapital i januar 2021 DKK -3 mio. 

Ubalancen skyldes den nettorente-bærende gæld, som også daterer sig til Notox-eventyret. Den siddende bestyrelse og direktion har på alle måder arbejdet for at nedbringe gælden, og vi har gjort fremskridt. Fra toppen i 2011 – hvor gælden var DKK 721 mio. – lykkedes det frem til udgangen af 2020 at nedbringe den nettorentebærende gæld til DKK 467 mio., og i januar 2021 brugte vi provenuet fra salget af SBS Friction til at nedbringe gælden yderligere. Januar 2021 var den rentebærende nettogæld således ca. DKK 207 mio.  

Det har taget noget af presset, men gælden er fortsat til den høje side, og efter salget af SBS Friction har vi kun én virksomhed til at levere den indtjening, der skal til for at servicere gælden. Derfor er vi fortsat beroende på det gode samarbejde med koncernens to hovedbanker. 

Udfordringer for SBS Automotive 
SBS Automotives hovedmarked – det frie, automotive eftermarked i Europa – er fortsat i opbrud med tiltagende konsolidering, der leder til større enheder, mens der bliver færre mindre kunder. Konkurrencen er hård, hvilket sætter priserne under konstant pres og stiller krav til effektivitet og kritisk masse. 

Vi tilpasser løbende SBS Automotive til denne virkelighed med udgangspunkt i værdiskabelse til kunderne, strategiske partneraftaler med de største aktører, bearbejdning af nye markeder samt løbende produkt- og sortimentsudvikling. Fundamentet er en stærk supply chain med sourcing, logistik og et højt serviceniveau. 

SBS Automotive startede 2020 med to gode måneder, men i marts blev eftermarkedet i hele Europa hårdt ramt af pandemien, som fik landene til at lukke ned for værksteder og fysisk handel med autoreservedele, ligesom borgerne måtte blive hjemme og lade bilen stå. Billedet gentog sig, da Europa sidst på året blev overskyllet af pandemiens anden bølge. Behovet for udskiftning af bilernes sliddele faldt, og vores kunder fokuserede på at reducere deres lagre og drosle aktiviteten ned. 

På den baggrund klarede SBS Automotive sig fornuftigt i kraft af sit brede produktprogram, sin effektive sourcing- og logistikplatform samt en flot indsats fra ledere og medarbejdere. Det lykkedes at øge salget i enkelte markeder og vinde markedsandele i andre, ligesom der var vækst på det digitale område. Men omsætningen faldt 14% som følge af afmatningen i specielt Tyskland, og driftsindtjeningen blev mere end halveret på grund af lavere salg og forskydninger i kunde- og produktmixet. 

Behov for konsolidering 
Covid-19 vil fremskynde opbruddet i SBS Automotives markeder. Økonomien hos en række aktører – især de mindre grossister og forhandlere – er blevet forværret under pandemien, og det vil give ekstra næring til konsolideringen. Også nethandlen med reservedele har fået ekstra medvind, og det vil øge presset på forhandlere med traditionelle forretningsmodeller. 

Når der bliver færre og større kunder, som i kraft af voksende volumener kan presse priserne, skulle man så ikke udforske, om der er noget at hente ved lignende konsolidering blandt leverandørerne? Kan vi ved samarbejder, alliancer, fusioner eller andre tiltag styrke SBS Automotives sourcing, lagerføring, logistik, kundeservice og administration – og få flere kræfter til at udvikle nye produkter og services? De spørgsmål er vi i gang med at afsøge. 

Som bekendt testede vi allerede i 2018-19 interessen for konsolidering. Dengang var vi for tidligt ude. Nu synes der at være mere grøde i tingene, og derfor er vi – som vi også meddelte ved salget af SBS Friction i november 2020 – i gang med aktivt at udforske de muligheder, det eventuelt vil give SBS Automotive.