STRATEGI

SBS Group har i en årrække haft primær strategisk fokus på at sikre et bæredygtigt finansielt og forretningsmæssigt grundlag for koncernen og dens virksomheder.

Dette er i vidt omfang lykkedes med salget af den tabsgivende partikelfilterdivision Notox i 2016,  gennem finansieringsaftaler med SBS Groups pengeinstitutter til sikring af driften og gennem målrettet fokusering på indtjening som grundlag for afvikling af selskabets nettorentebærende gæld og reetablering af selskabets egenkapital.

Det er ledelsens opfattelse, at SBS Group er så langt i denne proces, at der er grundlag for i højere grad at flytte den strategiske fokus  over på udvikling og fremtidig positionering af koncernens virksomheder. De to forretningsområder, SBS Automotive og SBS Friction, opererer i markeder med vidt forskellige forudsætninger og dynamik. Derfor er der muligvis også behov for at differentiere de strategiske udviklingsscenarier for de to divisioner. 


FORRETNINGSUDVIKLING – SBS AUTOMOTIVE
Det automotive eftermarked i Europa undergår i disse år store forandringer. Konsolideringen på det frie eftermarked er taget til. Kapitalkæder og internationale operatører køber op i branchen, samtidig med at de mindre grossister har svært ved at klare sig. Kundeadfærden er ligeledes under forandring, og internethandlen med reservedele er fortsat stigende. Hertil kommer den teknologiske udvikling. Bilerne er blevet digitaliserede og forventes på længere sigt at blive selvkørende. Den klassiske forbrændingsmotor kommer på sigt under pres, og successivt kommer flere  renere teknologier til. 

I november 2018 besluttede SBS Groups ledelse at igangsætte et strategisk review med det formål at afklare, om SBS Automotive kan drage fordel af at deltage aktivt i konsolideringsprocessen på markedet for herigennem at stå bedst muligt rustet til de ændrede forretningsvilkår. 
Analysen af de næste skridt i divisionens udvikling pågår fortsat og forventes afsluttet inden offentliggørelsen af regnskabet for 1. halvår 2019.


FORRETNINGSUDVIKLING – SBS FRICTION
For SBS Friction er de basale forretningsmæssige forudsætninger anderledes end SBS Automotive. SBS Friction er en produktionsvirksomhed med et stærkt brand og med vækstmuligheder både på eftermarkedet og inden for OEM-segmentet, dvs. køretøjsproducenterne og disses underleverandører. Hertil kommer, at virksomheden opererer på et langt mere stabilt nichemarked, hvor strukturrationaliseringerne er mindre markante, og hvor SBS Friction er positioneret som en langt større spiller inden for sine forretningsområder end søsterdivisionen.

Det er SBS Groups ledelses klare overbevisning, at SBS Frictions styrker inden for udvikling, produktion og salg, kombineret med markedets struktur og potentiale, gør det muligt at udvikle virksomheden som selvstændig enhed. Strategiplanen tager udgangspunkt heri og indeholder vækstfremmende initiativer på både eftermarkedet og OEM-markedet. 

GÆLDSNEDBRINGELSE OG REETABLERING AF EGENKAPITAL

Ud over fokuseringen på divisionernes forretningsmæssige udvikling  er det fortsat et primært strategisk fokusområde at sikre et langsigtet, bæredygtigt og stabilt finansielt grundlag for SBS Group. Den nettorentebærende gæld er igen i år reduceret (6%) og er siden 2012 reduceret med omkring 40%. Rentebærende gæld udgør dog stadig en stor andel af balancen, men set i forhold til indtjeningen (EBITDA recurring) er nøgletallet siden 2012 reduceret fra 11,8 til 6,5 gange. Egenkapitalen er i året forbedret med 9,5%, men der er endnu et stykke vej til reetablering af positiv egenkapital.

Der vil derfor også i 2019 være fuld fokus på forbedringer af EBITDA, således at gældsafvikling og reetablering af egenkapitalen sker i tilfredsstillende omfang og hastighed. Dette forudsætter en stram styring af omkostninger og effektiviseringer i driften afbalanceret i forhold til vækstfremmende investeringer og initiativer.


DRIFTSEFFEKTIVISERINGER 
Effektiviseringsstrategien retter sig primært mod tre områder:

Supply chain
SBS Groups virksomheder gennemfører løbende effektiviseringer i supply chain. Det spiller især en stor rolle i distributionsvirksomheden SBS Automotive. Indsatsen retter sig især mod optimeringer i relation til virksomhedens omfattende sourcingplatform, effektiviseringer i det interne  lager- og logistikflow samt i bedre leveringskoncepter bl.a. baseret på digitale samhandelsløsninger.

Automatiseringer og lean
I produktionsvirksomheden SBS Friction baseres effektiviseringer primært på løbende automatiseringer af virksomhedens produktionslinjer i form af ny produktionsteknologi og procesinnovation samt i intens brug af lean i arbejdsprocesserne. Der er tale om en kontinuerlig udvikling med successive forbedringer, der skal sikre fastholdelse af en høj konkurrenceevne i balance med  kundernes kvalitetskrav.

Digitalisering og IT
Digitalisering er et centralt strategisk indsatsområde. SBS Group har i 4. kvartal 2018 påbegyndt implementeringen af en ny IT-platform baseret på nyeste systemteknologi inden for området. Den nye platform vil blive udrullet successivt og ventes endeligt implementeret i alle enheder ved udgangen af 4. kvartal 2020. I tilknytning hertil arbejdes der inden for begge divisioner med nye digitaliserede værktøjer til håndtering af produktdata, samhandelssystemer og kommunikation mv.