CORPORATE GOVERNANCE

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jfr. årsregnskabslovens § 107 b. 


KONTROL OG RISIKOSTYRINGSSYSTEMER I FORBINDELSE MED REGNSKABSAFLÆGGELSE 
Bestyrelsen/revisionskomitéen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. 

Scandinavian Brake Systems (SBS) har etableret interne kontrol- og risikostyringssystemer for at sikre, at regnskabsaflæggelsen sker i henhold til IFRS og anden regnskabsregulering gældende for børsnoterede danske selskaber. Ligeledes skal systemerne øge sikkerheden for, at den interne og eksterne finansielle rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation. 

Bestyrelsen/revisionskomitéen overvåger løbende kontrol- og risikostyringssystemerne. I den forbindelse vurderes løbende de risici, som kan have betydning for regnskabsaflæggelsen. Risikovurderingen tager sit udgangspunkt i de væsentligste regnskabsposter samt andre forretningskritiske områder. Der foretages løbende kontrolaktiviteter med det formål at fastslå de væsentligste risici. 


KONTROLMILJØ 
Bestyrelsen vurderer løbende selskabets struktur og bemanding, bl.a. inden for regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen vurderer årligt behovet for etablering af intern revision. Med baggrund i selskabets beskedne størrelse og ringe kompleksitet har bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke fundet grundlag for at etablere en intern revision. I stedet varetages en del af de opgaver, der naturligt hører under en intern revision, af en central controllerfunktion i samarbejde med selskabets eksterne revision. 


RISIKOVURDERING 
Bestyrelsen og direktionen foretager årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen og fastlægger på dette grundlag tiltag med henblik på at styre, henholdsvis eliminere eller reducere risici. Som led i risikovurderingen tager bestyrelsen og direktionen stilling til risikoen for besvigelser samt til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere eller eliminere disse risici. De væsentligste forretningsmæssige risici fremgår af ledelsesberetningen. 


KONTROLAKTIVITETER 
Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at de vedtagne mål, politikker og procedurer m.v. efterleves samt, hvis dette ikke skulle ske, at opdage og rette eventuelle fejl, afvigelser, mangler og lignende. 


ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE 
Bestyrelsen forholder sig løbende til "Anbefalinger for god selskabsledelse" fra 2020 https://corporategovernance.dk/gaeldende-anbefalinger-god-selskabsledelse, som er implementeret i NASDAQs regler for udstedere. Bestyrelsen udarbejder en redegørelse, der beskriver, hvorledes selskabet forholder sig til ovennævnte anbefalinger. I redegørelsen anvendes "følg eller forklar"-princippet., som indebærer, at selskabet enten skal følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor anbefalingerne ikke følges. 


KØNSMÆSSIGE SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S, JF. ÅRSREGNSKABSLOVEN § 99B
Bestyrelsen har opstillet selskabets måltal og politik for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og på øvrige ledelsesniveauer. 

Efter frasalget af dattervirksomheden SBS Friction i januar 2021 bestod bestyrelsen af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 1 medlem valgt af medarbejderne. 2 medlemmer var kvinder, og hermed udgjorde kvinderne 40% af den samlede bestyrelse, i overensstemmelse med bestyrelsens måltal. Efter salget af dattervirksomheden SBS Automotive blev bestyrelsen i juni 2021 slanket til fire medlemmer, hvoraf en var kvinde, og i 2022 har bestyrelsen bestået af 3 medlemmer, alle mænd, fordi SBS har ønsket at sikre kontinuitet og fastholde det enkleste og mest omkostningseffektive ledelses set-up frem mod afregningen af salget af SBS Automotive i 2. kvartal 2023. 


POLITIK FOR ØVRIGE LEDELSESNIVEAUER
SBS ønsker og har arbejdet for, at samfundets fordeling af kvinder og mænd afspejles i selskabets ledelsesniveauer. 

Ved udgangen af 2020 udgjorde kvinder 44 af de ansatte på direktions- og funktionsledelsesniveau. Men efter salgene af datterselskaberne SBS Friction og SBS Automotive har moderselskabet en meget lille organisation, hvor kontinuitet prioriteres højt. Derfor er målene ikke længere relevante. 

Bestyrelsen gennemgår årligt udviklingen af køns-sammensætningen i ledelsen. Måltal og politik afrapporteres i ledelsesberetningen i årsrapporten.
 

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2022 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2021 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2020 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2019 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2018 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2017 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2016 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 (PDF)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2013 (PDF)