CORPORATE GOVERNANCE

KONTROL OG RISIKOSTYRINGSSYSTEMER I FORBINDELSE MED REGNSKABSAFLÆGGELSE
Bestyrelsen/revisionskomitéen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen.

Scandinavian Brake Systems har etableret interne kontrol- og risikostyringssystemer for at sikre, at regnskabsaflæggelsen sker i henhold til IFRS og anden regnskabsregulering gældende for børsnoterede danske selskaber. Ligeledes skal systemerne øge sikkerheden for, at den interne og eksterne finansielle rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation.

Bestyrelsen/revisionskomitéen overvåger løbende kontrol- og risikostyringssystemerne. I den forbindelse vurderes løbende de risici, som kan have betydning for regnskabsaflæggelsen. Risikovurderingen tager sit udgangspunkt i de væsentligste regnskabsposter samt andre forretningskritiske områder. Der foretages løbende kontrolaktiviteter med det formål at fastslå de væsentligste risici.
 
KONTROLMILJØ
Bestyrelsen vurderer løbende selskabets struktur og bemanding, bl.a. inden for regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen vurderer årligt behovet for etablering af intern revision. Med baggrund i selskabets beskedne størrelse og ringe kompleksitet har bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke fundet grundlag for at etablere en intern revision. I stedet varetages en del af de opgaver, der naturligt hører under en intern revision, af en central controllerfunktion i samarbejde med selskabets eksterne revision.  


RISIKOVURDERING
Bestyrelsen og direktionen foretager årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen og fastlægger på dette grundlag tiltag med henblik på at styre, henholdsvis eliminere eller reducere risici. Som led i risikovurderingen tager bestyrelsen og direktionen stilling til risikoen for besvigelser samt til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere eller eliminere disse risici. De væsentligste forretningsmæssige risici fremgår af ledelsesberetningen.
 
KONTROLAKTIVITETER
Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at de vedtagne mål, politikker og procedurer m.v. efterleves samt, hvis dette ikke skulle ske, at opdage og rette eventuelle fejl, afvigelser, mangler og lignende.
 
ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE
Bestyrelsen forholder sig løbende til "Anbefalinger for god selskabsledelse" fra november 2017, som er implementeret af NASDAQ OMX København i "Regler for udstedere af aktier" samt årsregnskabsloven § 107b. Bestyrelsen udarbejder en redegørelse, der beskriver, hvorledes selskabet forholder sig til ovennævnte anbefalinger. I redegørelsen for god selskabsledelse anvendes "følg eller forklar"-princippet, som indebærer, at selskabet enten skal følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. 
SBS Group følger 39 af de gældende anbefalinger helt, mens 7 anbefalinger ikke følges, henset til selskabets beskedne størrelse.  
  

2022: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2021: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2020: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2019: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2018: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2017: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2016: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2015: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2014: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

2013: Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (PDF)

 

MÅLTAL OG POLITIK FOR DEN KØNSMÆSSIGE SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S, JF. ÅRSREGNSKABSLOVEN § 99B
Bestyrelsen har opstillet selskabets måltal og politik for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og på øvrige niveauer.

Efter frasalget af dattervirksomheden SBS Friction i januar 2021 bestod bestyrelsen af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 1 medlem valgt af medarbejderne. 2 medlemmer var kvinder, og hermed udgjorde kvindernes repræsentation 40% af den samlede bestyrelse, i overensstemmelse med bestyrelsens måltal. Efter salget af dattervirksomheden SBS Automotive blev bestyrelsen i juni 2021 yderligere slanket til fire medlemmer, hvoraf en er kvinde.  
 
POLITIK FOR ØVRIGE LEDELSESNIVEAUER 
Scandinavian Brake Systems A/S ønsker og har arbejdet for, at samfundets fordeling af kvinder og mænd afspejles i selskabets ledelsesniveauer. Ved udgangen af 2020 udgjorde kvinder 40% således af de ansatte på direktions- og funktionsledelsesniveau.

Efter salgene af datterselskaberne SBS Friction og SBS Automotive i 2021 har moderselskabet en meget lille organisation, hvor kontinuitet prioriteres højt. Derfor er de tidligere mål mindre relevante.   

Bestyrelsen vil årligt gennemgå udviklingen af køns-sammensætningen i ledelsen, og om nødvendigt tilpasse selskabets initiativer i forhold til mål og politik.
Måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn afrapporteres i ledelsesberetningen i årsrapporten.