FORVENTNINGER

Selskabsmeddelelse 25. august 2023:​

Forventningerne til regnskabsåret er uændrede:

  • Selskabet ventes ikke at have indtægter i 2023.
  • Baseret på selskabets nuværende aktiviteter og uden hensyntagen til tilgodehavendet vedr. salget af SBS Automotive, forventes SBS at realisere et driftsresultat før af- og nedskrivninger på DKK -4 til -6 mio. for 2023.
  • Estimatet for mulig nettoudlodning til aktionærerne fastholdes på niveauet DKK 10,6-15,4 pr. aktie. Estimatet er stadig behæftet med væsentlig usikkerhed, idet den endelige opgørelse af købesummen for SBS Automotive ikke er fastlagt, og den endelige mulige nettoudlodning til selskabets aktionærer kan således udgøre et mindre eller et større beløb end i det udmeldte interval.
  • Når købesummen for SBS Automotive er endeligt fastlagt, vil SBS opgøre den endelige resultateffekt af salget og den forventede mulige nettoudlodning til aktionærerne fra salget.